Europese subsidieprojecten

WVI bouwde doorheen de jaren een ruime ervaring op met Europese samenwerkingsprogramma's. Denk hierbij maar aan 5B Phasing Out, Doelstelling 2 of Interreg. De nauwe contacten met de Noord-Franse partners zijn ondertussen structureel van aard.
Fijn! Maar ook inzake Europese Samenwerkingsprojecten verloochent WVI haar aard niet. We zetten, bij wat we ook doen, duurzaamheid centraal: duurzame verkavelingen, bedrijventerreinen en bedrijventerreinbeheer, groen-blauwe verbindingen, reconversie van bestaande bedrijventerreinen, methodiek voor de energetische renovatie van de bestaande woningvoorraad, duurzame mobiliteit, GIS en open data. Het zijn slechts enkele voorbeelden die voor ons belangrijk zijn.
Daarnaast wil WVI de gemeenten in haar werkingsgebied ook ondersteunen als het gaat over Europese programma's. We helpen u zoeken naar de juiste partners en informeren en helpen u met de ontwikkeling van uw project.

Mogelijke programma's

In het EFRO Vlaanderen-programma kunnen investerings- en werkingsprojecten ingediend worden op Vlaams niveau, zonder samenwerking met buitenlandse partners.

In Interreg kan WVI samenwerken met buitenlandse partners binnen 6 programma's:

 • Drie grensoverschrijdende programma's (Interreg A)

  • Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen

  • Grensregio Vlaanderen - Nederland

  • Programma 2 Zeeën (grensoverschrijdende maritieme samenwerking)

 • Twee transnationale programma's (Interreg B)

  • Noordzeeregioprogramma

  • Programma Noordwest-Europa

 • Het interregionale programma (Interreg Europe)

Wie ?

Eveline Huyghe, verantwoordelijke Europese programma's, e.huyghe@wvi.be

 • EU
 • efro
 • bisy
 • agentschap ondernemen
 • VIA
 • future-cities
 • sic-adapt
 • Sintropher
 • isuiker-fabriek
 • Manage
 • apaches
 • interreg
 • ace
 • safe-ice
 • 2zee

 

See2Do! stimuleert energierenovatie in Vlaanderen en Nederland

See2Do! is een project in het Interreg VA Vlaanderen-Nederland programma dat steun ontvangt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling om via demonstratieprojecten en een energierenovatiebegeleidingstraject voor burgers en bedrijven, innovatieve technieken voor energierenovatie te tonen en het gebruik ervan te stimuleren.
Het principe dat gehanteerd wordt, is ‘Doen door Zien’. Door het energieverlies te tonen en innovatieve technieken in publieke gebouwen te demonstreren, en door burgers en bedrijven te ondersteunen, willen de partners in het project, burgers ertoe aanzetten om werk te maken van de energierenovatie van hun woning.

De ondersteuning bestaat uit collectieve en individuele begeleiding via een digitaal en/of fysiek loket, thermografische straat- en woningscans, energiecoaches, train-the-traineropleidingen, … . Burgers worden ook ondersteund bij de keuze van bedrijven waar ze willen mee werken. Dit gebeurt via het in Nederland succesvolle concept ‘ketenorganisatie’ waarbij een groep bedrijven wordt samengesteld op basis van een aantal voorwaarden. De Vlaamse partners onderzoeken op welke manier het concept ketenorganisatie succesvol in Vlaanderen kan toegepast worden.
In See2Do! werken 17 partners uit Vlaanderen en Nederland samen: het gaat om steden en gemeenten, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en kennisinstellingen. Het project startte op 1 mei 2016 en loopt nog tot 30 april 2019.
Naast EFRO-subsidies ontvangt WVI ook steun van de provincie West-Vlaanderen en de gemeenten Lo-Reninge, Kortemark en Oostkamp.

 

BISEPS realiseert middelgrote hernieuwbare energie-installaties op bestaande bedrijventerreinen

In het grensoverschrijdend Interreg VA 2 Zeeën project BISEPS-project werkt WVI samen met Leiedal, POM West-Vlaanderen, UGent en buitenlandse partners uit Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk om middelgrote hernieuwbare energie-installaties te introduceren op bestaande bedrijventerreinen. Dit wordt bereikt door een vraag-aanbodanalyse inzake energie bij de bedrijven op het terrein uit te voeren om mogelijke synergiën en optimalisaties tussen bedrijven te vinden en/of om na te gaan welke hernieuwbare energie-installaties op een terrein mogelijk zijn en hoe bedrijven kunnen samenwerken met de lokale overheid om deze projecten te onderzoeken en uit te voeren. 


BISEPS startte op 1 mei 2016 en loopt tot 30 april 2020. WVI werkt in dit project samen met de stad Roeselare.
Naast steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ontvangt WVI ook steun van de provincie West-Vlaanderen.

Daarnaast gaat WVI na welke andere subsidiekanalen mogelijk zijn voor WVI en/of gemeentelijke projecten zoals Horizon2020, LIFE, Creative Europe, Europa voor de Burger, …

 

In de programmaperiode 2007-2013 was WVI betrokken in 6 projecten en 3 clusterprojecten. Hierna een kort overzicht:

EFRO Vlaanderenprojecten

DuGiO of duurzame glastuinbouw in Oudenburg, was een studieproject dat de implementatie van een duurzame glastuinbouwzone in Oudenburg en Roeselare voorbereidde. In Roeselare is de realisatie in opstart en is de uitgifte gestart.


BISY of Bedrijven Informatie en Signalisatie sYsteem gaat over de digitalisering van de bewegwijzering op bedrijventerreinen via een centrale databank. Het BISY-project werd succesvol afgerond onder meer door een goede samenwerking van de twee West-Vlaamse intercommunales Leiedal en WVI. De bewegwijzering wordt op alle West-Vlaamse bedrijventerreinen uitgerold.

Meer informatie over BISY en de bewegwijzering kunt u vinden op www.bisy.be.

 

Interreg IVB Noordwest-Europa

In het project Future Cities, urban networks to face climate change werkte WVI samen met partners uit Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bij het zoeken naar oplossingen om proactief in te spelen op de mogelijke gevolgen van de klimaatsverandering. Sleutelwoorden in dit project zijn: water, groen en energie. En liefst nog gecombineerd.

WVI werkte hiervoor aan de geïntegreerde ontwikkeling van de duurzame wijk De Vloei in Ieper. We deden dat van de planfase tot het effectief duurzaam wonen zelf.

Meer informatie vindt u op de websites www.future-cities.eu en op www.devloei.be.

WVI werkte ook mee aan het clusterproject SIC Adapt! waarbij verschillende projecten uit het programma Noordwest-Europa samenwerkten inzake het aanpassen aan de klimaatsverandering in  verschillende werkdomeinen zoals stedelijk klimaat, bosbeheer, … .

 

Sintropher, Sustainable Integrated Tram-Based Options for Peripheral European Regions

In dit project ondersteunde WVI de partners Veurne, Diksmuide en Koksijde die van hun stationsomgeving een aantrekkelijke en toegankelijke plaats willen maken. Ook De Lijn West-Vlaanderen participeerde met een mogelijke tramverlenging van Koksijde naar Veurne en een haalbaarheidsstudie voor een tramverbinding tussen Zeebrugge en Brugge.

Meer informatie over het project vindt u op www.sintropher.eu.

 

Manage+, Sustainable MANAGEment and operation of major regenerated sites into attractive destinations had een focus op:

·         het ontwikkelen van een communicatie- en marketingstrategie voor de suikerfabrieksite in Veurne;

·         het opzetten van een beheerstructuur die zorgt voor de duurzame ontwikkeling tijdens en na de reconversie.

Meer informatie over het project vindt u op www.manageplus.eu.

Meer informatie over het suikerfabriekproject vindt u op www.suikerfabriek.be.  

WVI werkte ook mee aan het clusterproject APACHES waarbij werd nagegaan hoe een duurzame publieke ruimte in publiek-private samenwerking kan aangelegd en onderhouden worden.

 

Interreg IV A 2 Zeeën

ACE of Answers to the Carbon Economy streefde CO2-neutraliteit op bedrijventerreinen na door te werken aan:

·         het individuele bedrijfsniveau;

·         de samenwerking tussen bedrijven;

·         de relatie bedrijventerrein en zijn omgeving.

Het project wenste de CO2-uitstoot door bedrijventerreinen drastisch verminderen door:

·         energie-efficiëntie (minder energie gebruiken);

·         het realiseren van bedrijvenclusters die grondstoffen en energie uitwisselen;

·         de opwekking van hernieuwbare energie op bedrijventerreinen.

Meer informatie over het ACE-project vindt u op www.ace-low-carbon-economy.eu/.

 

WVI participeerde ook in de cluster SAFE-ICE. Deze cluster wilde de kennis van de verschillende partners, opgedaan in hun projecten, consolideren in een publicatie en een event. Uit deze analyse moet ook blijken waar de verbeterpunten liggen en hoe die verder moeten worden behandeld in fase twee van de cluster.

Meer informatie over SAFE-ICE vindt u op www.safe-ice.eu.

 

Contactgegevens:

Eveline Huyghe

Verantwoordelijke Europese programma’s

e.huyghe@wvi.be – T 050 36 71 71

 

17.01.18

Europees project Transmobil uit de startblokken

Werk maken van betere mobiliteit in de Frans-Vlaamse grensregio: dat is de ambitie van het Europe

21.08.17

EVENT | Energiebewust ondernemen in Izegem - 20 september 2017

Bewust omgaan met energie, inzetten op energie-efficiëntie en zelf hernieuwbare energie producere

13.06.17

EVENT | Europese subsidiemogelijkheden voor lokale besturen - 21 juni 2017

RESOC Noord-West-Vlaanderen nodigt u uit voor de derde RESOC XL: Europese subsidiemogelijkheden v

21.02.17

Kick-off projecten bedrijventerreinenmanagement en BISEPS voor bedrijven in Lichtervelde

Lichtervelde - Dinsdag 21 februari 2017 organiseerde WVI een ontbijtsessie rond de projecten bedr

20.02.17

Kick-off BISEPS voor bedrijven in Roeselare

Roeselare - Donderdagavond 16 februari 2017 mocht WVI 20 bedrijven verwelkomen tijdens het  netwe